Obsah

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o  Příspěvková organizace Mateřská škola Zdětín okres Mladá Boleslav 294 71 Zdětín 158 (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18)

1. Oficiální název organizace

 • Mateřská škola Zdětín, příspěvková organizace, okres Mladá Boleslav 294 71 Zdětín 158
 • Příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: obec Zdětín 294 71 Zdětín 158
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 60048535                          
 • IČ: 75034301
 • webové stránky www.mszdetin.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
 • Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura

 • Organizační složky školy:
  • Organizace vykonává činnost mateřské školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava dětí na vstup do základní školy.
  • Mateřská škola  - 294 71 Zdětín 158
  • Školní jídelna – 294 71 Zdětín 158
 • Ředitelka:

4. Kontaktní spojení

       4.1  Kontaktní poštovní adresa           

 • Příspěvková organizace Mateřská škola Zdětín okres Mladá Boleslav 294 71 Zdětín 158                                                                                        

      4.2.  Adresa pro osobní návštěvu 

 •      MŠ Zdětín, 294 71 Zdětín 158

      4.3   Úřední hodiny                               

 • Po tel. dohodě

     4.4   Telefonní čísla                              

 • MŠ Zdětín              775 734 301         
 • Ředitelka školy     775 734 301

     4.5   Adresa internetové stránky     www.mszdetin.cz

     4.6   Adresa e-podatelny                      mszdetin@seznam.cz

     4.7.   Další elektronické adresy        datové schránky – 4aj5wb

5. Bankovní spojení, číslo účtu

 • HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY – 51-6900720297/0100
 • ÚČET ŠKOLY FKSP  - 51-6903680227/0100   

6. Identifikační číslo (IČ)

 • 75034301

7. Dokumenty

      7.1  Rejstřík škol:           

 • Datum zápisu do rejstříku škol:        11.9.2002
 • Datum zahájení činnosti:                   1.1.2003

    7.2  Dokumenty školy: 

 • Školní řád                

8. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • Škola není plátcem DPH

9. Žádat o informace lze

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 775 734 301
  • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto
  • poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky
  • poštou
   •  na adresu MŠ Zdětín, 294 71 Zdětín 158
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy
 • Telefonicky na čísle na 775 734 301 
 • Elektronicky 
 • Poštou na adresu MŠ Zdětín, 294 71 Zdětín 158

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním 
  • v kanceláři školy MŠ Zdětín, 294 71 Zdětín 158
 • Poštou
  •  na adresu MŠ Zdětín, 294 71 Zdětín 158
 • Datovou schránkou: 4aj5wb
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

 • Nemáme

13. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Příspěvková organizace Mateřská škola Zdětín okres Mladá Boleslav 294 71 Zdětín 158 jedná a rozhoduje.
  • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vydané právní předpisy - vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad nebyl školou vydán

16. Licenční smlouvy

 • Nejsou

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999SB

Příspěvková organizace Mateřská škola Zdětín okres Mladá Boleslav 294 71 Zdětín 158. jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následujícíúdaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

 • Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2016/2017  
 • Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2017/2018
 • Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce 2018/2019
 • Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce 2019/2020

 

 • Poskytnuté informace