Obsah

Kritéria pro přijímání

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Zdětín, okres Mladá Boleslav v roce 2024

Čj. MS 02/2024/Zd                                   

Přijímají se děti smyslově, tělesně a mentálně zdravé, zpravidla od tří do šesti let. Pokud to podmínky dovolí, mohou se zařazovat i děti mladší, po posouzení a doporučení pediatrem a děti zdravotně postižené (smyslově, tělesně nebo mentálně), po projednání s odborným lékařem, pediatrem a školským poradenským zařízením.

 

K zápisu pro školní rok 2024/2025 stanovuje ředitelka tato kritéria pro přijetí dětí:

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým bydlištěm ve Zdětíně,podle § 34 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, tzn. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let až do zahájení povinné školní docházky.
  2. Děti, které dovrší do 31. 8. 2024 nejméně čtyř let, s trvalým bydlištěm ve Zdětíně.
  3. Děti, které dovrší do 31. 12. 2024 nejméně tří let s trvalým bydlištěm ve Zdětíně.
  4. Děti od nejstarších po nejmladší s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena MŠ.

                                                                         

Při rozhodování bude postupováno podle data narození dítěte, tj. od nejstarších k nejmladším do naplnění volné kapacity školy a podle spádovosti (obec Zdětín).

V případě rovnosti bodů - tzn. stejný rok narození, budou upřednostněny děti, jejichž starší sourozenec již do MŠ Zdětín dochází.


 

Při přijetí nejméně dvou dětí mladších tří let nebo dětí se speciálně vzdělávacími potřebami bude z důvodu bezpečnosti třída naplněna pouze do maximálního počtu daného  zákonem ( vyhláška. č 14/2005 Sb.) – tzn. 24 dětí ve třídě a ne do celkové kapacity školy ( 26 dětí)

 

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování:

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Ve Zdětíně, 11. 2. 2024                                                       Jitka Schönfeldová

                                                                                                      ředitelka školy