Obsah

Kritéria pro přijímání

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Zdětín, okres Mladá Boleslav roce 2020

Čj. MS 01/2020/Zd                                   

Přijímají se děti smyslově, tělesně a mentálně zdravé, zpravidla od tří do šesti let. Pokud to podmínky dovolí, mohou se zařazovat i děti mladší, po posouzení a doporučení pediatrem a děti zdravotně postižené (smyslově, tělesně nebo mentálně), po projednání s odborným lékařem, pediatrem a školským poradenským zařízením.

 

K zápisu pro školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka tato kritéria pro přijetí dětí:

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým bydlištěm ve Zdětíně,podle § 34 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, tzn. děti, které dosáhnou do 31.8.2020 pěti let až do zahájení povinné školní docházky.
  2. Děti, které dovrší do 31.8.2020 nejméně čtyř let, s trvalým bydlištěm ve Zdětíně.
  3. Děti, které dovrší do 31.12.2020 nejméně tří let s trvalým bydlištěm ve Zdětíně.
  4. Děti od nejstarších po nejmladší s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena MŠ.

                                                                         

Při rozhodování bude postupováno podle data narození dítěte, tj. od nejstarších k nejmladším do naplnění volné kapacity školy a podle spádovosti (obec Zdětín).

V případě rovnosti bodů - tzn. stejný rok narození, budou upřednostněny děti, jejichž starší sourozenec již do MŠ Zdětín dochází.


 

Při přijetí nejméně dvou dětí mladších tří let bude z důvodu bezpečnosti třída naplněna pouze do maximálního počtu daného  zákonem ( vyhláška. č 14/2005 Sb.) – tzn. 24 dětí ve třídě a ne do celkové kapacity školy ( 26 dětí)

 

Ve Zdětíně, 24.1.2020                                                          Olga Soumarová, ředitelka školy